PATRON
Shri O.P. Agrawal, Chairman
Shri M. L. Sharma, Vice Chairman
Shri Amit Agrawal, Director
Shri Arpit Agrawal, Director
CONFERENCE CHAIR
Dr. (Prof.) V. K. Chandna, Principal
Technical Committee Chair(s)
Dr. A. Dvivedi, IIT, Roorkee
Dr. A. K. Sharma, IIT,Roorkee
Dr. M. Vashista, IIT, BHU
Dr. Abid Haleem, JMI, Delhi
Dr. O.P. Verma, NIT Jalandhar
Dr Vivek Sharma, NIT, Jalandhar
Prof. G. S. Dangayach, MNIT, Jaipur
Dr. T. C. Gupta, MNIT, Jaipur
Dr. Ramesh R. Lekurwale, KJSCE, Mumbai
Dr. Rohitsahwa Shriggi, RTU, Kota
Dr. S. R. Patel, MS University, Vadodara
Dr. Manish Bhargava, NIT, Agartala
Dr. Varun Sharma, NIT, Jalandhar
Dr. Ajay K.S. Singholi, Dean GB Panth, Delhi
Dr. Sandeep Joshi, Principal, Pillai’s College of Engg.
Dr. Sanjeev Mishra, RTU, Kota
Dr. K. Pal, IIT, Roorkee
Dr. K. K. Pathak, IIT, BHU
Dr. P. K. Jha, IIT, Roorkee
Prof. D. Sharma, MNIT, Jaipur
Dr. M. L. Meena, MNIT, Jaipur
CONVENERS
Dr. M.P. Singh
Dr. Fauzia Siddiqui
CO-CONVENERS
Dr. Bhuvnesh Bhardwaj
Dr. Manoj Gupta
Dr. Man Mohan Siddh
Mr. Yogesh Dubey
ORGANIZING COMMITTEE
Dr. Manish Shrivastava
Mr. Kuldeep Sharma
Mr. Lalit Kumar Sharma
Mr. Rajendra Kr.Gupta
Mr. Hemant Bansal
Mr. Dayal S Rathore
Mr. Akhil Vijay
Mr. Ravi Yadav
Mr. Akhilesh Paliwal
Mr. Shrikant Bansal
Ms. Palak Jindal
Mr. Nitin Chhabra
Mr. H.C. Nagar
Mr. Dilip Prajapati
Mr. S.P. Saini
Mr. Abhishek Kumar
Mr. Tej Bahadur Singh
Mr. Jitendra Kr.Gupta